Archiv štítku: diagnostika

LPAD

Dynamické testování potenciálu učení

Dynamické testování potenciálu učení (Learning Propensiy Assessment Device – LPAD)  je důležitým doplněním a alternativou k měření úrovně rozumových schopností dítěte v pedagogicko psychologických poradnách nebo ve speciálních pedagogických centrech.

Více informací o této diagnostické metodě se můžete dočíst zde.

Jak testování probíhá?

Úvodní schůzka s rodiči (zákonnými zástupci dítěte)

V úvodní schůzce s rodiči si vzájemně vyměníme informace týkající se situace dítěte a rodiny, dosavadních výsledků dítěte, cíle testování a jeho podmínek. První schůzka trvá 90 min a probíhá bez účasti dítěte. Je vhodné, aby rodiče na první schůzku přinesli  ukázky práce dítěte (školní sešity, písemné práce) zprávy z jiných vyšetření a případné další dokumenty důležité pro lepší pochopení aktuální situace dítěte.

Testování

Vlastní testování vyžaduje nejméně 12 h (po 50 min). Ideální je, je-li rozděleno ve čtyřhodinových blocíchdo 3 dnů,  a to v průběhu 1-2 týdnů.  Je vhodné, aby se alespoň části testování účastnili rodiče. Umožňují-li to podmínky, je optimální délka vlastního testování 20 hodin.

Předání výsledků testování

Výstupem testování je diagnostická zpráva, která je předána a podrobně vysvětlena rodičům na závěrečné schůzce (. V duchu dynamické diagnostiky se nejedná o jednostranné formální předání, ale o společný dialog spojený s plánováním další práce s dítětem v rodině, ve škole a dalších prostředích. Předání výsledků testování trvá 90 min a probíhá bez účasti dítěte.

Upozornění! Diagnostická zpráva LPAD  nemůže být použita pro stanovení speciálních vzdělávacích potřeb pro účely integrace dítěte podle § 16 školského zákona. Zprávu pro tyto účely může vyhotovit pouze školské poradenské zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum). Zpráva z vyšetření LPAD však může být velmi cenným zdrojem pro vypracování individuálního vzělávacího plánu dítěte.

Cena testování

Cena jedné hodiny (50 min) dynamické diagnostiky je 500,- kč. Celková cena je stanovena podle počtu hodin vlastního testování. Pokud tedy proběhne celé testování (alespoň 12 h), není do celkové ceny započtena úvodní a závěrečná schůzka (celkově 4 h). Platba může být rozdělena na jednotlivé bloky a probíhá vždy nejpozději v den konání schůzky.

Dynamické testování

Dynamické testování potenciálu učení

Nový přístup k diagnostice rozumových funkcí

Pro zjišťování úrovně rozumových schopností dítěte se v běžné praxi používají diagnostické nástroje, které zjednodušeně nazýváme testy inteligence. Dítě, nebo i dospělý, při nich řeší určité úkoly. Podle toho, jak úkoly zvládlo ve srovnání s normou dané populace, je pak zařadíme do kategorie, (obvykle vyjádřené číslem, kde průměr je 100). Zjistíme tak, zda má daný člověk nadprůměrnou, průměrnou, nebo podprůměrnou inteligenci. Je možné také zjistit, jaké jsou rozumové schopnosti dítěte z hlediska některých složek inteligence, např. zda se lépe vyjadřuje slovně, zda má dobré vědomosti, zda dobře řeší matematické příklady, orientuje se v prostoru atd.

Výše inteligence je pro osud dítěte velmi závažný údaj, protože rozhoduje o možnosti jeho zařazení do určitého typu školy nebo vzdělávacího programu.

V posledních desetiletích se stále více ukazuje, že klasický typ testování inteligence je pro práci rodičů, učitelů, speciálních pedagogů a psychologů s dítětem nebo s dospělým vyžadujícím zvláštní péči nedostačující. Klasické psychometrické testy totiž ukazují pouze aktuální výkon dítěte, ale neukazují jeho potenciál. Nedozvíme se z nich, jakého výkonu může dítě dosáhnout, pokud se s ním bude vhodným způsobem pracovat, ani to, jakým způsobem by se mělo s dítětem pracovat.

Klasické testy inteligence totiž ukazují pouze statické informace, tedy to, co se danému jedinci podařilo ve chvíli testování vyřešit. Myšlení je ale velmi dynamickou skutečností, a pro lepší pochopení toho, jak probíhá, je nezbytné dynamické testování, které se snaží popsat myšlení dítěte jako proces, který se rozvíjí v závislosti na tom, jak s ním rodiče, učitelé a další odborníci pracují. Dynamické testování vede k poznání, jakým způsobem dítě při myšlení postupuje, o jaké silné stránky se opírá a které slabiny jeho výkon snižují, do jaké míry a jakým způsobem je možné jeho způsob myšlení cíleně rozvíjet.

Learning Propensity Assessment Device (LPAD)

LPAD (Dynamické testování potenciálu učení) je jeden z nejpropracovanějších způsobů dynamického testování.  Vyvinul je spolu se svými spolupracovníky z prof. Reuven Feuerstein, přední odborník na práci s dětmi i s dospělými s různými typy speciálních vzdělávacích potřeb.

Cíle dynamického testování LPAD

Hlavními cíli dynamického testování je:

  • zjistit, jaký je potenciál rozvoje myšlení dítěte
  • popsat, které dílčí funkce jeho myšlení (kognitivní funkce) jsou dobře rozvinuté a které málo nebo vůbec
  • podrobně popsat, jaký je nejvhodnější způsob práce s dítětem
  • popsat, jak je výkon dítěte ovlivněn emočními složkami jeho osobnosti
  • posílit motivaci dítěte, rodičů a učitelů

Průběh testování

Svým průběhem je testování LPAD velmi odlišné od klasického psychometrického testování v poradenských zařízeních.

Probíhá v klimatu úzké spolupráce mezi testovaným dítětem a testujícím odborníkem, a případně rodiči nebo učiteli. Je vhodné, aby se zejména rodiče alespoň části testování také účastnili.

Časově je testování poměrně náročné. Minimální časovou dotací je 12 hodin, nejlépe rozdělených do tří čtyřhodinových bloků v průběhu tří dnů. Ideálně by mělo probíhat po dobu 20 hodin.

Výstup testování

Výstup testování je dvojí.

Jednak je to diagnostická zpráva, která podrobně popisuje zjištěný potenciál rozvoje myšlení a učení dítěte a doporučený způsob práce s ním pro rodiče a učitele. Dále je to obvykle zkušenost změny v oblasti myšlení, která je pro dítě i rodiče motivující. Cílem dynamického testování totiž není pouze statický popis, ale vytváření a podpora změny v pedagogické práci s dítětem nebo dospělým.