Archiv štítku: specifické poruchy učení

Dynamické testování

Dynamické testování potenciálu učení

Nový přístup k diagnostice rozumových funkcí

Pro zjišťování úrovně rozumových schopností dítěte se v běžné praxi používají diagnostické nástroje, které zjednodušeně nazýváme testy inteligence. Dítě, nebo i dospělý, při nich řeší určité úkoly. Podle toho, jak úkoly zvládlo ve srovnání s normou dané populace, je pak zařadíme do kategorie, (obvykle vyjádřené číslem, kde průměr je 100). Zjistíme tak, zda má daný člověk nadprůměrnou, průměrnou, nebo podprůměrnou inteligenci. Je možné také zjistit, jaké jsou rozumové schopnosti dítěte z hlediska některých složek inteligence, např. zda se lépe vyjadřuje slovně, zda má dobré vědomosti, zda dobře řeší matematické příklady, orientuje se v prostoru atd.

Výše inteligence je pro osud dítěte velmi závažný údaj, protože rozhoduje o možnosti jeho zařazení do určitého typu školy nebo vzdělávacího programu.

V posledních desetiletích se stále více ukazuje, že klasický typ testování inteligence je pro práci rodičů, učitelů, speciálních pedagogů a psychologů s dítětem nebo s dospělým vyžadujícím zvláštní péči nedostačující. Klasické psychometrické testy totiž ukazují pouze aktuální výkon dítěte, ale neukazují jeho potenciál. Nedozvíme se z nich, jakého výkonu může dítě dosáhnout, pokud se s ním bude vhodným způsobem pracovat, ani to, jakým způsobem by se mělo s dítětem pracovat.

Klasické testy inteligence totiž ukazují pouze statické informace, tedy to, co se danému jedinci podařilo ve chvíli testování vyřešit. Myšlení je ale velmi dynamickou skutečností, a pro lepší pochopení toho, jak probíhá, je nezbytné dynamické testování, které se snaží popsat myšlení dítěte jako proces, který se rozvíjí v závislosti na tom, jak s ním rodiče, učitelé a další odborníci pracují. Dynamické testování vede k poznání, jakým způsobem dítě při myšlení postupuje, o jaké silné stránky se opírá a které slabiny jeho výkon snižují, do jaké míry a jakým způsobem je možné jeho způsob myšlení cíleně rozvíjet.

Learning Propensity Assessment Device (LPAD)

LPAD (Dynamické testování potenciálu učení) je jeden z nejpropracovanějších způsobů dynamického testování.  Vyvinul je spolu se svými spolupracovníky z prof. Reuven Feuerstein, přední odborník na práci s dětmi i s dospělými s různými typy speciálních vzdělávacích potřeb.

Cíle dynamického testování LPAD

Hlavními cíli dynamického testování je:

  • zjistit, jaký je potenciál rozvoje myšlení dítěte
  • popsat, které dílčí funkce jeho myšlení (kognitivní funkce) jsou dobře rozvinuté a které málo nebo vůbec
  • podrobně popsat, jaký je nejvhodnější způsob práce s dítětem
  • popsat, jak je výkon dítěte ovlivněn emočními složkami jeho osobnosti
  • posílit motivaci dítěte, rodičů a učitelů

Průběh testování

Svým průběhem je testování LPAD velmi odlišné od klasického psychometrického testování v poradenských zařízeních.

Probíhá v klimatu úzké spolupráce mezi testovaným dítětem a testujícím odborníkem, a případně rodiči nebo učiteli. Je vhodné, aby se zejména rodiče alespoň části testování také účastnili.

Časově je testování poměrně náročné. Minimální časovou dotací je 12 hodin, nejlépe rozdělených do tří čtyřhodinových bloků v průběhu tří dnů. Ideálně by mělo probíhat po dobu 20 hodin.

Výstup testování

Výstup testování je dvojí.

Jednak je to diagnostická zpráva, která podrobně popisuje zjištěný potenciál rozvoje myšlení a učení dítěte a doporučený způsob práce s ním pro rodiče a učitele. Dále je to obvykle zkušenost změny v oblasti myšlení, která je pro dítě i rodiče motivující. Cílem dynamického testování totiž není pouze statický popis, ale vytváření a podpora změny v pedagogické práci s dítětem nebo dospělým.

Metoda prof. Feuersteina

 

Rozvoj myšlení podle Reuvena Feuersteina

Inteligence není něčím, co je nám dáno jednou provždy, je dynamickou vlastností člověka, kterou je možné v kterémkoli období života rozvíjet.
Feuerstein
prof. Reuven Feuerstein

Prof. R. Feuerstein pracoval od začátku 50. let dvacátého století s dětmi, které měly nálepku nevzdělavatelné, a byly považovány za neschopné úspěchu ve škole a v budoucím životě a zaměstnání. Brzy zjistil, že se tyto děti ve skutečnosti jen nesetkaly s takovým přístupem, který by jejich myšlení jim přiměřeným způsobem rozvinul. Během několika desetiletí se svými spolupracovníky vyvinul metodu rozvíjející myšlení a inteligenci jakéhokoli dítěte nebo dospělého, včetně dětí mimořádně nadaných.

Tato metoda, kterou nazval instrumentální obohacování (instrumental enrichement – IE), se následně rozšířila po celém světě, a dnes je osvědčená zkušeností tisíců pedagogů, rodičů a dětí. U nás ji od 90. let úspěšně zavádí doc. Věra Pokorná z Univerzity Karlovy v Praze, a s ní dnes stovky psychologů, speciálních pedagogů, lektorů IE, učitelů i rodičů.

V čem metoda spočívá?

V podstatě znovu učí děti myslet a učit se, učí je metodice a strategiím duševní práce. Uplatňuje při tom na pečlivě vytvořených cvičeních postupy, které jsou běžnou součástí každé kultury, ale při instrumentálním obohacování jsou pečlivě vyškolenými lektory uplatňovány intenzivně, systematicky a dlouhodobě způsobem, který je zároveň přizpůsobený každému jednotlivému dítěti a jeho potenciálu rozvoje myšlení.

Jak konkrétně probíhá?

V hodinových lekcích, které se uskutečňují minimálně 1x týdně, nejlépe ve skupinkách 5 – 7 dětí nebo dospělých. Za pomoci speciálně připravených materiálů, tzv. instrumentů, např. analyzujeme pracovní postupy, učíme se pečlivě připravovat, systematicky shromažďovat informace, hledat vztahy mezi věcmi, pracovat s chybou a využít ji pro další učení se, propojovat různé situace, hledat svá vlastní řešení a obhájit je, vytvářet si myšlenkový systém.

Děti si vytváří návyky, které se postupně stávají samozřejmostí a potřebou, získávají chuť samostatně myslet a řešit problémy, uplatňovat své přednosti a přijímat postupy druhých. Zjišťují, že jsou schopné správně a tvořivě myslet a získávají odvahu se prosadit.

 Tuto metodu nabízíme pro práci:

  • s dětmi i dospělými, kteří chtějí rozvinout svůj osobní potenciál učení,
  • s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně metnálního postižení, specifických poruch učení, poruch pozornosti (ADHD, ADD) atd.

Úspěšná práce při překonávání obtíží v myšlení dítěte vyžaduje dobrou spolupráci rodičů, dlouhodobý a trpělivý přístup. Na konkrétních podmínkách je možné se domluvit.

Užitečné odkazy:

http://www.ucime-se-ucit.cz

centrum-cogito.cz

http://www.rytmus.org