Archiv štítku: rodiče

LPAD

Dynamické testování potenciálu učení

Dynamické testování potenciálu učení (Learning Propensiy Assessment Device – LPAD)  je důležitým doplněním a alternativou k měření úrovně rozumových schopností dítěte v pedagogicko psychologických poradnách nebo ve speciálních pedagogických centrech.

Více informací o této diagnostické metodě se můžete dočíst zde.

Jak testování probíhá?

Úvodní schůzka s rodiči (zákonnými zástupci dítěte)

V úvodní schůzce s rodiči si vzájemně vyměníme informace týkající se situace dítěte a rodiny, dosavadních výsledků dítěte, cíle testování a jeho podmínek. První schůzka trvá 90 min a probíhá bez účasti dítěte. Je vhodné, aby rodiče na první schůzku přinesli  ukázky práce dítěte (školní sešity, písemné práce) zprávy z jiných vyšetření a případné další dokumenty důležité pro lepší pochopení aktuální situace dítěte.

Testování

Vlastní testování vyžaduje nejméně 12 h (po 50 min). Ideální je, je-li rozděleno ve čtyřhodinových blocíchdo 3 dnů,  a to v průběhu 1-2 týdnů.  Je vhodné, aby se alespoň části testování účastnili rodiče. Umožňují-li to podmínky, je optimální délka vlastního testování 20 hodin.

Předání výsledků testování

Výstupem testování je diagnostická zpráva, která je předána a podrobně vysvětlena rodičům na závěrečné schůzce (. V duchu dynamické diagnostiky se nejedná o jednostranné formální předání, ale o společný dialog spojený s plánováním další práce s dítětem v rodině, ve škole a dalších prostředích. Předání výsledků testování trvá 90 min a probíhá bez účasti dítěte.

Upozornění! Diagnostická zpráva LPAD  nemůže být použita pro stanovení speciálních vzdělávacích potřeb pro účely integrace dítěte podle § 16 školského zákona. Zprávu pro tyto účely může vyhotovit pouze školské poradenské zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum). Zpráva z vyšetření LPAD však může být velmi cenným zdrojem pro vypracování individuálního vzělávacího plánu dítěte.

Cena testování

Cena jedné hodiny (50 min) dynamické diagnostiky je 500,- kč. Celková cena je stanovena podle počtu hodin vlastního testování. Pokud tedy proběhne celé testování (alespoň 12 h), není do celkové ceny započtena úvodní a závěrečná schůzka (celkově 4 h). Platba může být rozdělena na jednotlivé bloky a probíhá vždy nejpozději v den konání schůzky.

Terapeutická pomoc a poradenství

Nabízíme individuální terapii a poradenství.

Terapie

 • úzkostné poruchy
 • poruchy osobnosti
 • depresivní stavy
 • obtíže v osamostatnění a zrání
 • důsledky traumat, manipulace, závislých vztahů

Poradenství

 • výchovné poradenství
  • problémové chování dětí
  • školní selhávání dětí
  • porozvodová péče o děti
  • pěstounská péče
  • řešení následků syndromu CAN u dětí
  • ADHD
  • jakékoli otázky a pochybnosti rodičů týkající se výchovy
 • poradenství ve vztahových problémech
 • pedagogické poradenství pro učitele a ředitele škol
 • poradenství týkající pracovních problémů a vztahů na pracovišti

Terapie probíhá na základě terapeutického kontraktu mezi terapeutem a klientem.  Řídí se pravidly diskrétnosti, profesionality, informovanosti a kvality terapeutického vztahu. Doporučujeme sezení minimálně 2x měsíčně 1h.

Poradenství může být jednorázové, opakované nebo pravidelné. Pomáhá klientovi zorientovat se ve své situaci, najít zdroje k jejímu řešení a podporuje jeho silné stránky.

Terapii i poradenství poskytujeme v rámci soukromé praxe a tyto služby jsou placené. Výše platby je smluvní a řídí se ceníkem.